Συχνές Ερωτήσεις

Αίτηση για απόκτηση του EuroPsy

1. Πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει το EuroPsy;
Οι ψυχολόγοι χρειάζεται να συμπληρώσουν την φόρμα αίτησης (την οποία μπορούν να λάβουν είτε από την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Απονομής είτε από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα έγγραφα στην Εθνική Επιτροπή Απονομής.

2. Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει έγκυρο το EuroPsy;
Για επτά χρόνια. Πριν τη λήξη αυτής της περιόδου ο/η ψυχολόγος θα πρέπει να ξανά-υποβάλει για επανεπικύρωση και για παράταση.

3. Με ποιο τρόπο το EuroPsy προωθεί την κινητικότητα;
Το EuroPsy διευκολύνει τη διασυνοριακή κινητικότητα προσφέροντας τη σφραγίδα Ευρωπαϊκής πιστοποίησης και προσφέροντας πληροφορίες για τα προσόντα του κάθε ψυχολόγου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης των προσόντων του/της ψυχολόγου από τους Αρμόδιους Φορείς. Το EuroPsy, με βάση τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες (European Directive) 2005/36/EC, αποτελεί μία Επαγγελματική Κάρτα. Στις αναθεωρημένες Οδηγίες (Directive) προτάθηκε ως η βάση για το Κοινό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο για ψυχολόγους.

4. Για πόσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος (“grandparenting”);
Η μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ψυχολόγοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία μπορούν να αποκτήσουν το EuroPsy, διαρκεί τρία χρόνια αρχίζοντας από την ημερομηνία κατά την οποία το EuroPsy προωθήθηκε για πρώτη φορά στη δεδομένη χώρα. Κάθε φορά που προωθείται ένα πιστοποιητικό ειδικού, ξεκινά μία καινούρια χρονική περίοδος διάρκειας τριών χρόνων (με δύο επιπλέον χρόνια για το βασικό Πιστοποιητικό EuroPsy∙ που ισχύει μόνο για τους ειδικευμένους αιτητές). Όλες οι μεταβατικές διευθετήσεις αναμένεται να σταματήσουν το 2020.

5. Μπορούν φοιτητές να αιτηθούν για την απόκτηση του EuroPsy;
Όχι. Η αίτηση απαιτεί την ολοκλήρωση ακαδημαϊκών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 5 χρόνων και τουλάχιστον ενός χρόνου εποπτευόμενης κλινικής άσκησης.

6. Το EuroPsy αναγνωρίζει το Πτυχίο Ψυχολογίας;
Όχι. Το Πτυχίο Ψυχολογίας δεν αποτελεί ξεχωριστή θέση στα πλαίσια του EuroPsy. Το Πτυχίο Ψυχολογίας συμπεριλαμβάνεται στις απαιτήσεις για ολοκλήρωση ακαδημαϊκών σπουδών τουλάχιστον 5 ετών.

7. Το EuroPsy απαιτεί μεταπτυχιακό τίτλο;
Ναι. Αλλά ο μεταπτυχιακός τίτλος θα πρέπει να βασίζεται σε πενταετές πρόγραμμα μαθημάτων. Όταν ένας τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί επί τη βάση ενός μικρότερου προγράμματος μαθημάτων, θα χρειάζεται να ολοκληρωθεί επιπλέον εκπαίδευση. Στις χώρες όπου δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα Bologna, ένας εναλλακτικός τίτλος σπουδών διάρκειας πέντε χρόνων μπορεί να γίνει αποδεκτός.

8. Μπορούν ακαδημαϊκοί κλάδοι στην ψυχολογία να αποκτήσουν το EuroPsy?
Ναι, μπορούν εφόσον πληρούν τα κριτήρια, ωστόσο η εποπτευόμενη κλινική άσκηση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κλινική άσκηση επαγγελματία ψυχολόγου. Αυτού του τύπου η κλινική άσκηση έχει διαφορετική μορφή από την άσκηση ενός καθηγητή ή/και ερευνητή.

9. Μπορούν επίσης και οι καθηγητές ψυχολογίας να αποκτήσουν το EuroPsy?
Όχι, εκτός και αν εργάζονται ταυτόχρονα ως επαγγελματίες ψυχολόγοι και πληρούν τα κριτήρια απόκτησης του EuroPsy.

10. Χρειάζεται κάποιος να είναι κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει το EuroPsy?
Όχι, οι απαιτήσεις αφορούν στη συμφωνία του συνδέσμου μέλους της EFPA της δεδομένης χώρας στο να εφαρμόσει το EuroPsy καθώς και στην ύπαρξη Εθνικής Επιτροπής Απονομής στην χώρα.

11. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του EuroPsy σε σύγκριση με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ένα Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο;
Δεν ικανοποιούν όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών τα κριτήρια του EuroPsy καθώς διαφέρουν σε διάρκεια ή/και περιεχόμενο. Το EuroPsy πιστοποιεί ότι ο/η ψυχολόγος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο εποπτευόμενης κλινικής άσκησης επιπλέον από τον Μεταπτυχιακό του/της τίτλο, και ότι έχει υποσχεθεί να εξασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου με βάση τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας.

12. Μπορούν ψυχολόγοι εκτός Ευρώπης να αποκτήσουν το EuroPsy;
Ενδεχομένως. Το EuroPsy σχεδιάστηκε για Ευρωπαίους ψυχολόγους που έχουν αποκτήσει την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους εξάσκηση εντός της Ευρώπης. Ωστόσο, μετανάστες από άλλες χώρες μπορούν να αιτηθούν για την απόκτηση του EuroPsy εάν είναι σε θέση να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική τους εξάσκηση πληροί τα κριτήρια του EuroPsy.

13. Πόσοι ψυχολόγοι ικανοποιούν τα κριτήρια απόκτησης του EuroPsy;
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 200.000 Ευρωπαίοι ψυχολόγοι ενδεχομένως πληρούν τα κριτήρια για την απόκτηση του EuroPsy. Μία πιο οριστική απάντηση δεν μπορεί να δοθεί ακόμη.

14. Οι υπηρεσίες των EuroPsy ψυχολόγων καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες;
Ορισμένες χώρες καλύπτουν τις υπηρεσίες ψυχολόγων μέσα από τον τομέα της φροντίδας υγείας. Αυτό στηρίζεται σε εθνικά σχέδια υγείας και συμφωνίες. Η απόκτηση του EuroPsy δεν συνεπάγει αυτόματα το ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο/η ψυχολόγος καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

EuroPsy Για Καταναλωτές

1. Μπορεί το ΕuroPsy να βοηθήσει στην εύρεση ενός ψυχολόγου;
Ναι. Το μητρώο του EuroPsy περιλαμβάνει μία λειτουργία αναζήτησης, η οποία επιτρέπει την εύρεση ενός ψυχολόγου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και τομέα πρακτικής/ ειδίκευσης. Το Μητρώο παρέχει, επίσης, επιπλέον λεπτομέρειες, όπως τη μητρική γλώσσα και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ο/η ψυχολόγος.

2. Πώς μπορώ να εντοπίσω έναν ψυχοθεραπευτή;
Το Μητρώο EuroPsy περιλαμβάνει ψυχολόγους που κατέχουν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Πραγματογνωμοσύνης στην Ψυχοθεραπεία. Επομένως, μπορούν εύκολα να εντοπιστούν μέσα από τη λειτουργία αναζήτησης της ιστοσελίδας του Μητρώου.

3. Περιλαμβάνονται όλοι οι Ευρωπαίοι ψυχολόγοι στο μητρώο του EuroPsy;
Όχι. Το μητρώο περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των ψυχολόγων που έχουν πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα κριτήρια του EuroPsy.

4. Οι ψυχοθεραπευτές καλύπτονται επίσης από το EuroPsy;
Το EuroPsy καλύπτει μόνο τους ψυχοθεραπευτές εκείνους που είναι την ίδια στιγμή πλήρως προσοντούχοι ψυχολόγοι, αυτό σημαίνει ότι κατέχουν διπλό πιστοποιητικό: ένα γενικό Πιστοποιητικό EuroPsy και ένα Πιστοποιητικό EuroPsy Ειδικευμένου στην Ψυχοθεραπεία. Οι επαγγελματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ψυχοθεραπευτές δεν συμπεριλαμβάνονται.

5. Το EuroPsy καλύπτει επίσης και ψυχιάτρους;
Όχι. Ο ψυχίατρος αποτελεί ένα διαφορετικό επάγγελμα τον τομέα της ιατρικής.

6. Ποια είναι η χρησιμότητα του EuroPsy για τους καταναλωτές;
Το EuroPsy υποβοηθά τους καταναλωτές να διακρίνουν τους διάφορους παροχείς ψυχολογικών και παρόμοιων υπηρεσιών. Δεν συμπεριλαμβάνει τους παροχείς υπηρεσιών που κατέχουν χαμηλότερη εκπαίδευση (π.χ. Προπτυχιακό Τίτλο στην Ψυχολογία) ή/και διαφορετικό υπόβαθρο (π.χ. ψυχοθεραπευτές). Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες που κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο στην ψυχολογία αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει εποπτευόμενη κλινική άσκηση ή δεν δεσμεύονται με τους κώδικες δεοντολογίας και ηθικής.

7. Με ποιο τρόπο το EuroPsy προστατεύει τους καταναλωτές;
Το EuroPsy προσφέρει στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε ξεκάθαρες πληροφορίες για προσοντούχους ψυχολόγους. Διασφαλίζει ότι οι ψυχολόγοι έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και έχουν την απαιτούμενη εμπειρία. Εγγυάται, επίσης, ότι ο/η ψυχολόγος θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους ηθικούς κώδικες που διέπουν το επάγγελμα των ψυχολόγων.

8. Ποιο είναι οι ηθικοί κώδικες δεοντολογίας του EuroPsy;
Το EuroPsy απαιτεί από τους ψυχολόγους να υπογράψουν τον επονομαζόμενο μετά-κώδικα της EFPA, έναν πρωταρχικό ηθικό κώδικα που εφαρμόζεται σε όλους τους Ευρωπαίους ψυχολόγους. Απαιτεί, επίσης, από τους ψυχολόγους να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας της χώρας όπου εργάζονται.

9. Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο για έναν ψυχολόγο;
Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο μέσω του Εθνικού Συνδέσμου Ψυχολόγων (η διεύθυνσή του βρίσκεται στην ιστοσελίδα της EFPA).

10. Έχει ποτέ αφαιρεθεί κάποιος ψυχολόγος από το μητρώο του EuroPsy;
Αυτό δεν έχει συμβεί, ακόμη. Θα συμβεί όταν λήξει η περίοδος ισχύος χωρίς να γίνει ανανέωση του EuroPsy, ή όταν ο/η ψυχολόγος θα έχει παραβιάσει ηθικούς κώδικες δεοντολογίας.

11. Τι συμβαίνει εάν ένας ψυχολόγος δρα εναντίον του ηθικού κώδικα δεοντολογίας;
Κάθε πελάτης μπορεί να υποβάλει παράπονο στον Εθνικό Σύνδεσμο Ψυχολόγων (η διεύθυνσή του βρίσκεται στην ιστοσελίδα). Μία Επιτροπή Ηθικού Ελέγχου θα εξετάσει την υπόθεση και θα εισακούσει και τα δύο μέρη. Η επιτροπή μπορεί να επιβάλει αρκετές κυρώσεις στον/στην ψυχολόγο. Σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης θα τοποθετηθεί μία προειδοποίηση στο Μητρώο EuroPsy, που να υποδεικνύει ότι ο/η ψυχολόγος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του EuroPsy και ότι το Πιστοποιητικό EuroPsy θα χάσει την ισχύ του. Σε λιγότερο σοβαρές παραβάσεις, το EuroPsy μπορεί να ανασταλεί για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

12. Το EuroPsy προσφέρει επίσης πληροφορίες σε σχέση με την ειδίκευση των ψυχολόγων;
Ναι, προσφέρει. Το Μητρώο EuroPsy και το Πιστοποιητικό EuroPsy αναγράφουν τους τομείς στους οποίους ο/η ψυχολόγος έχει εξασκηθεί και έχει βρεθεί να είναι ικανός/ή. Το Μητρώο θα αναφέρει, επίσης, ποιοι ψυχολόγοι έχουν αποκτήσει το ειδικευμένο EuroPsy Ειδικότητας σε συγκεκριμένο τομέα.

13. Είναι πιθανόν να συμβουλευτεί κάποιος έναν ψυχολόγο από άλλη χώρα;
Ναι, το μητρώο EuroPsy καθιστά δυνατή την εύρεση ψυχολόγων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος της ψυχολογικής στήριξης μπορεί να καλυφθεί από το σχέδιο εθνικής ασφάλειας.

Μητρώο EuroPsy

1. Πού μπορώ να βρω το μητρώο EuroPsy;
Το μητρώο EuroPsy μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, εδω.

2. Μπορώ να εμπιστευτώ τους ψυχολόγους που είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο EuroPsy;
Ναι. Ακολουθείται μία αυστηρή διαδικασία για την αξιολόγηση των ψυχολόγων προτού τους απονεμηθεί το EuroPsy. Επιπλέον, οι ψυχολόγοι πρέπει να διατηρήσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και αυτό, επίσης, εξακριβώνεται.

3. Είναι ενημερωμένο το EuroPsy;
Ναι, το Μητρώο EuroPsy ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

4. Ποιες ειδικεύσεις υπάρχουν στην ψυχολογία;
Οι βασικοί τομείς ειδίκευσης είναι: εκπαίδευση, κλινική και υγεία, εργασία και οργάνωση· υπάρχει μία ευρεία τέταρτη κατηγορία για άλλες περιοχές (π.χ. εγκληματολογία, ψυχολογία διακίνησης). Υπάρχει, επίσης, EuroPsy ειδίκευσης στην Ψυχοθεραπεία (από το 2010) και στην Εργασία & Οργανωσιακή ψυχολογία (εισάχθηκε το 2013).

5. Πώς επιλέγω τον/την κατάλληλο/η ψυχολόγο για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω;
Μπορείτε να ελέγξετε το Μητρώο EuroPsy στην ιστοσελίδα και να ψάξετε για τους τομείς ειδίκευσης και για τις ενδείξεις εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης.

6. Το EuroPsy καλύπτει μόνο τους ψυχολόγους στον τομέα της υγείας;
Όχι. Το EuroPsy καλύπτει όλες τις περιοχές του επαγγέλματος των ψυχολόγων.

7. Το EuroPsy εγγυάται ότι οι ψυχολόγοι ανανεώνουν τις γνώσεις τους;
Ναι. Οι ψυχολόγοι απαιτείται να αφιερώνουν ένα δεδομένο ποσοστό χρόνου στη συνέχιση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και στη διατήρηση της επάρκειας της πρακτικής τους άσκησης. Το αρχείο τους αξιολογείται όταν ανανεώνεται το EuroPsy.

8. Πώς μπορούν οι εργοδότες να χρησιμοποιήσουν το EuroPsy;
Οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν το Μητρώο EuroPsy για να εξακριβώσουν το κατά πόσο οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια του EuroPsy και για να προσδιορίσουν σε ποιο πλαίσιο εξάσκησης είναι ικανοί.